Mezőgyán

„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására”

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

Hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a szolgáltatások helyi igényekre alapozott átalakításához.

A helyi civil szervezetek, kisközösségek bevonásával, szakemberek közreműködésével olyan személyiség- és kompetenciafejlesztő tevékenységeket kívánunk megvalósítani, melyek az esélyegyenlőség megteremtését szolgálják, egyszerre hatnak a családra és a fiatalokra. Kompetenciafejlesztő tevékenységeinkkel célunk, hogy az itt élők ösztönözve legyenek a munkavállalásra, a szakmaszerzésre. Mindezzel célunk az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez való hozzájárulás.

A közösségfejlesztő tevékenységeinkkel erősíteni kívánjuk a kultúrák közötti párbeszédet, olyan légkört kívánunk megteremteni a térségben, amely élhető közeget teremt, és segíti a fiatalok helyben tartását.

Célunk, hogy minél hatékonyabban el tudjuk érni az embereket, és javítani tudjuk életmódjukat. Ugyanakkor hozzá kívánunk járulni a befogadó közösség fejlesztéséhez is.

–               AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

Pályázatunk konzorciumban valósul meg. A magyar-román határ közelsége mellett az itt élők körében kiemelt jelentőségű a kisebbségben élők bevonása, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerése. A kultúrák közötti párbeszéd megteremtése érdekében a konzorciumban képviselteti magát a Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzata. Emellett a marginalizálódott közösségek elérése, bevonása és fejlesztése érdekében a kisközösségek körében bevonásra kerülnek a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok.

A program megvalósítása során a civil szerveződések mellett kiemelt partnereink a munkaadók. A tervezésben és megvalósításban aktív szerepet és felelősséget vállalnak azon célkitűzés elérésében, hogy a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyei javuljanak. A tevékenységek között megjelennek olyan elemek, melyek egyrészt lehetővé teszik a munkahelyi mentorálást, másrészt érzékenyíti a munkáltatókat, de tervezünk olyan egészségügyi szűréseket is, mely a munkahelyi egészségfejlesztéshez járulnak hozzá.

Az egyes elemek szakmai tartalmát, módszertani megvalósítását, célcsoportját, területi kihatását, a bevont partnereket és a célokhoz való illeszkedést mutatja az alábbi táblázat.

A projekt támogatja a karitatív tevékenységek elterjesztését, az önkéntesség erősítését.

A projekt során megvalósításra kerülő beruházásokat.

 

Általános projekt célok és megvalósított tevékenységek

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése projektcél érdekében, a

 1. célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján című tevékenység keretében az:
 1. Az egyéni kompetenciák felmérése 1 fő esetmenedzser alkalmazásával történik. Az esetmenedzserek közreműködésével az egyéni kompetenciák felmérése, fejlesztési tervek készítése
 2. Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek A hátrányos helyzetű munkavállalók munkaköri beválását, az adott munkahelyre történő sikeres beilleszkedését és elkötelezettségét segítő a munkáltatókkal közös akciók szervezése (pl. közterületek rendezése, városszépítés, rekonstrukció) Az akciók toborzásában koordinálnak, segítséget nyújtanak az esetmenedzserek
 3. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése A célcsoport számára tréningek szervezése. A tréningek a személyiségfejlesztésre, kooperációra, a kommunikációra és a társas kapcsolatokra terjednek ki. Toborzást segítik az esetmenedzserek. Cél a közfoglalkoztatásból való továbblépés. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek (18-59 év) számára
 4. Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségbiztosítása érdekében A feltárt hiányterületek alapján a hátrányos helyzetű célcsoporthoz tartozók körében szakmaszerzés támogatása, képzések szervezése 20 fő részére. Karbantartói szakmai képzést szerveztünk 2018-2019. évre. A képzés 20 fővel indult.
 5. Az önálló életvitelre képessé tevő programok Az önálló életvitelt segítő prevenciós foglalkozások egyéni vagy csoportos formában, egyénenként 4 alkalommal. Az interaktivitásra épülő foglalkozások elsősorban a krízishelyzetek kezelésére, a devianciák megelőzésére irányulnak. a feladatot az esetmenedzserek látják el egyéni fejlesztési terv alapján.
 6. Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Egyéni fejlesztési tervek alapján tanácsadás szervezése.

 

 1. projekt cél: A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
  1. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
 2. Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében mentor alkalmazása a konzorcium minden településén
 3. Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt. A projekt időtartama alatt munkába vezetett hátrányos helyzetű munkavállalók folyamatos mentorálása. Találkozások száma minimum 6 alkalom.
 4. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében A járás területén működő legnagyobb munkáltatók bevonásával az esélyegyenlőséget szolgáló antidiszkriminációs workshopok szervezése. A workshopok célja, hogy érzékenyítse a munkáltatókat az alkalmazásukba kerülő hátrányos helyzetű dolgozók társadalmi helyzetével, egyéni sorsukkal kapcsolatban. A workshopokon 30 fő vesz részt 3 alkalommal.
 5. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására. Innovatív programok kidolgozása és megvalósítása 3 témában:
 6. alkalmi/szezonális munkavállalok speciális fejlesztése – kipróbálása
 7. civil, egyház, nemzetiségi önkormányzat bevonásával motivációs program kidolgozása – kipróbálása
 8. motivációs program HH 12-18 éveseknek a munkavilágáról, közösségi házak/művelődési házak bevonásával.

 

 1. projekt cél: A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 2. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek

A közösségszervezéshez szorosan kapcsolódó kommunikáció érdekében média-megjelenése

 1. Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok A projekt időtartama alatt a helyi kisközösségek aktivitására épülő rendezvény lebonyolítása. A rendezvények lehetőséget nyújtanak a kisközösségek bemutatkozására, céljaik népszerűsítésére (pl.: főző verseny, sportverseny, kézműves kiállítás, önvédelmi, rendvédelmi bemutató, ezoterikus fesztivál, családi napok). Két alkalommal hagyományőrző fesztivált rendezünk, melyeken kirakodó vásár keretében népszerűsítjük a helyi termékeket. A fesztivált színpadi programok színesítik. A rendezvény célja a vállalkozói szellem erősítése.
 2. Fiatalok közösségépítése A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.

Ifjúsági fesztiválok szervezése a konzorcium településein.  A fesztiválok szervezése során szerepet kap a közösségi szolgálat.

A fesztiválok célja a konzorcium területén élő fiatalok megszólítása, orientálása, a helyi kultúra-közvetítők közötti együttműködés erősítése. A rendezvények a toleranciára, az egymás iránti és a kultúra iránti nyitottságra ösztönöznek. Kialakításra kerülnek az önszervező klubok

 1. Közösség egészségfejlesztése
 2. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)
 3. Prevenciós előadások a közösségi és ifjúsági rendezvényekhez kapcsoltan 40 alkalommal szakemberek bevonásával. Az előadások meghatározott tematika mentén haladva kiterjednek az egészségtudatos magatartás fejlesztésére, a szenvedélybetegségek megelőzésére, a gyermekvállalás és az anyaság ideje alatt az egészséges életmód jelentőségére.
 4. Egészségügyi Pont. Olyan egészségügyi szolgáltatások nyújtása a konzorcium területén található kistelepüléseken, amelyek rendszeresen nem állnak rendelkezésre. 8 település bevonásával 2 heti rendszerességgel szakemberek (védőnő, gyerekorvos, pszichológus, gyógytornász, stb, igény szerint) állnak rendelkezésre, és tartanak rendelést, tanácsadást, prevenciós foglalkozásokat.
 5. Rendelési időpontokhoz igazítva ingyenes egészségügyi buszjárat megszervezése a kistelepülésekről Sarkadra.

 

 

 • projekt cél: A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása
 2. Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése. A helyben maradást ösztönző kulturális események.
 3. Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján A szolgáltatásfejlesztési terv évenkénti felülvizsgálata, évenként kapcsolódó cselekvési tervvel 9 települést érintően

 

 1. projekt cél: A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti

1 fő egészségfejlesztő segítő foglalkoztatása

Az egészségfejlesztő segíti, koordinálja a közösségi egészségfejlesztő programokat, közvetlen kapcsolatot tart a célcsoporttal, rekreációs tanácsadásokat tart.

Munkahelyi szűrővizsgálatok szervezése, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás 40 alkalommal

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai

Idősek közösségben tartása – demencia elkerülése érdekében – nyugdijasok számára. Szabadidős programok/kirándulások szervezése – 20 alkalom a projekt alatt – 200 fő számára. A program szervezésének felelőse a projektben alkalmazott közösségszervező

 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai

Az érzelmi intelligencia fejlesztése céljából önsegítő klubfoglalkozások szervezése. (Konfliktuskezelés, önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs technikák)  2 településen fiatalok számára havi rendszerességgel,  alkalmanként 4 óra. A programok az ifjúsági klubok létrehozását, működését ösztönzik.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése céljából önsegítő klubfoglalkozások szervezése. (Konfliktuskezelés, önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs technikák)  2 településen fiatalok számára havi rendszerességgel,  alkalmanként 4 óra. A programok az ifjúsági klubok létrehozását, működését ösztönzik. (A konzorcium területén élő 16-24 éves lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű fiatalok)

 

Rendszeres életvitelszeren megjelenő testmozgás támogatása

              Sporttréner bevonása a felnőtt közösség egészségügyi prevenciójába.  Az aktivitások közösségi színtéren és szabadtéren kerülnek megszervezésre.

 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok

A közművelődési intézményekben, közösségi házakban iskolás korú gyermekeknek  20 alkalommal nyári felügyeletet, szabadidős programokat szervezünk.   programokkal Iskolás korú gyermekek, kiemelten a hátrányos helyzetűek Sarkadon.

 

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek

Sporttréner bevonásával anyák egészségtudatos magatartásának fejlesztése annak érdekében, hogy gyermekükben is kialakuljon az egészség iránti igény, valamint, hogy a gyermekvállalás ideje alatt egészséges állapotukkal hozzájáruljanak a megfelelő fejlődéshez. A klub a szülők és gyermekek együtt sportolására épít.  2 településen havonta 2 alkalommal tréner vezetésével. Mezőgyán, Kötegyán településeken élő fiatal anyák, kiemelten a hátrányos helyzetűek

 

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása Települési ösztöndíj

 

Kultúrák közötti párbeszéd erősítése, helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása – román és roma hagyományőrző zenés rendezvények

 

 

ÖSZTÖNDÍJ

 

A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület, mint a konzorcium tagja a hatáskörébe tartozó települések tekintetében forrásokat mozgósít a Sarkadi Járás 25 év alatti, fiatal lakosság, illetve a humánszolgáltatók tanulmányainak támogatására.

Az egyesület kezeli azt a forrást, mely ösztöndíjra fordítható. Egy 3 tagú szakmai bizottság felállításával dönt annak odaítéléséről.

A humánszolgáltatás terén szinte az egész járásra kiterjedően probléma, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű szakember, mely problématerület összefüggésben van a végzettségre irányuló jogszabályi változásokkal (pl. nyelvvizsga feltétel a felsőfokú végzettség megszerzéséhez, alkalmazási lehetőségek stb.) és a térségben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felülreprezentálásával valamint az elvándorlással. A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy mindezt egy ösztöndíj rendszerrel mérsékeljük. Az ösztöndíj rendszer kiterjed az alapszolgáltatások humánerőforrására. Célunk a járásban végzett felmérés eredményeként a humánszolgáltatás terén, helyi szinten hiányszakmának minősülő végzettség megszerzésének támogatása. Támogatni kívánjuk azokat, akik az egyesületet alapító önkormányzatok területén

 • állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • 18 és 25 év közötti életkorú,
 • az ösztöndíjjal együtt járó kötelezettségek teljesítését vállalják,
 • a humánterületen megjelenő hiányszakmák betöltéséhez szükséges jogszabályban előírt közép- illetve felsőfokú tanulmányaikat már elkezdték vagy az adott szakra felvételt nyertek, tanulói jogviszonyuk igazolt
 • az adott hiányszakmának megfelelő felsőfokú tanulmányaikat már befejezték és diplomájuk megszerzéséhez nyelvvizsga letétele szükséges.

 

A humánszolgáltatásban dolgozók további ösztönzője, hogy a konzorciumi tagok vállalják, hogy a projektnek köszönhetően minimum 15 fő elhelyezkedése garantált lesz. A projekt a foglalkoztatás terén a mentorok és az esetmenedzserek számának közvetlen növekedését támogatja.

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment