Biharugra

„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására”

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

Hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a szolgáltatások helyi igényekre alapozott átalakításához.

A helyi civil szervezetek, kisközösségek bevonásával, szakemberek közreműködésével olyan személyiség- és kompetenciafejlesztő tevékenységeket kívánunk megvalósítani, melyek az esélyegyenlőség megteremtését szolgálják, egyszerre hatnak a családra és a fiatalokra. Kompetenciafejlesztő tevékenységeinkkel célunk, hogy az itt élők ösztönözve legyenek a munkavállalásra, a szakmaszerzésre. Mindezzel célunk az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez való hozzájárulás.

A közösségfejlesztő tevékenységeinkkel erősíteni kívánjuk a kultúrák közötti párbeszédet, olyan légkört kívánunk megteremteni a térségben, amely élhető közeget teremt, és segíti a fiatalok helyben tartását.

Célunk, hogy minél hatékonyabban el tudjuk érni az embereket, és javítani tudjuk életmódjukat. Ugyanakkor hozzá kívánunk járulni a befogadó közösség fejlesztéséhez is.

AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

Pályázatunk konzorciumban valósul meg. A magyar-román határ közelsége mellett az itt élők körében kiemelt jelentőségű a kisebbségben élők bevonása, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerése. A kultúrák közötti párbeszéd megteremtése érdekében a konzorciumban képviselteti magát a Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzata. Emellett a marginalizálódott közösségek elérése, bevonása és fejlesztése érdekében a kisközösségek körében bevonásra kerülnek a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok.

A program megvalósítása során a civil szerveződések mellett kiemelt partnereink a munkaadók. A tervezésben és megvalósításban aktív szerepet és felelősséget vállalnak azon célkitűzés elérésében, hogy a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyei javuljanak. A tevékenységek között megjelennek olyan elemek, melyek egyrészt lehetővé teszik a munkahelyi mentorálást, másrészt érzékenyíti a munkáltatókat, de tervezünk olyan egészségügyi szűréseket is, mely a munkahelyi egészségfejlesztéshez járulnak hozzá.

Az egyes elemek szakmai tartalmát, módszertani megvalósítását, célcsoportját, területi kihatását, a bevont partnereket és a célokhoz való illeszkedést mutatja az alábbi táblázat.

A projekt támogatja a karitatív tevékenységek elterjesztését, az önkéntesség erősítését.

A projekt során megvalósításra kerülő beruházásokat.

 

Adatok Biharugrán

 

A projekt 2018. 02. 01-én kezdődött a projektmenedzsment felállásával, 10 konzorciumi tag részvételével.

Fő tevékenységek:

 • A projektet helyben a szakmai asszisztens kolléga fogja össze.
 • 1 fő sikeresen befejezte a Település karbantartói képzést,
 • 1 fő esetmenedzser 20 helyi lakost segít egyéni fejlesztési terv alapján, önálló életvitelre képessé tevő foglalkozások, álláskeresési tanácsadások keretében
 • 1 fő mentor 10 helyi lakost mentorál
 • Biharugraiak is részesültek antidiszkriminációs fejlesztésben, innovációs programok kipróbálásában.
 • Tervezés alatt van egy Helyi nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény, egy Fiatalok közösségépítését célzó rendezvény, egy Helyi közösségek társadalmi szerepének erősítését célzó rendezvény, sportrendezvények. Egy Idősek közösségi rendezvénye már megvalósult, 66 fő részvételével.
 • a biharugrai lakosok is élvezhetik a helyi közösségi rendezvényeket, a helybe érkező egészség-prevenciós alkalmakat szűrésekkel és előadásokkal, sport tevékenységekkel.

 

Általános projekt célok és megvalósított tevékenységek

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése projektcél érdekében, a

 1. célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján című tevékenység keretében az:
 1. Az egyéni kompetenciák felmérése 1 fő esetmenedzser alkalmazásával történik. Az esetmenedzserek közreműködésével az egyéni kompetenciák felmérése, fejlesztési tervek készítése
 2. Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek A hátrányos helyzetű munkavállalók munkaköri beválását, az adott munkahelyre történő sikeres beilleszkedését és elkötelezettségét segítő a munkáltatókkal közös akciók szervezése (pl. közterületek rendezése, városszépítés, rekonstrukció) Az akciók toborzásában koordinálnak, segítséget nyújtanak az esetmenedzserek
 3. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése A célcsoport számára tréningek szervezése. A tréningek a személyiségfejlesztésre, kooperációra, a kommunikációra és a társas kapcsolatokra terjednek ki. Toborzást segítik az esetmenedzserek. Cél a közfoglalkoztatásból való továbblépés. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek (18-59 év) számára
 4. Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségbiztosítása érdekében A feltárt hiányterületek alapján a hátrányos helyzetű célcsoporthoz tartozók körében szakmaszerzés támogatása, képzések szervezése 20 fő részére. Karbantartói szakmai képzést szerveztünk 2018-2019. évre. A képzés 20 fővel indult.
 5. Az önálló életvitelre képessé tevő programok Az önálló életvitelt segítő prevenciós foglalkozások egyéni vagy csoportos formában, egyénenként 4 alkalommal. Az interaktivitásra épülő foglalkozások elsősorban a krízishelyzetek kezelésére, a devianciák megelőzésére irányulnak. a feladatot az esetmenedzserek látják el egyéni fejlesztési terv alapján.
 6. Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás Egyéni fejlesztési tervek alapján tanácsadás szervezése.

 

 1. projekt cél: A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
  1. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
 2. Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében mentor alkalmazása a konzorcium minden településén
 3. Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt. A projekt időtartama alatt munkába vezetett hátrányos helyzetű munkavállalók folyamatos mentorálása. Találkozások száma minimum 6 alkalom.
 4. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében A járás területén működő legnagyobb munkáltatók bevonásával az esélyegyenlőséget szolgáló antidiszkriminációs workshopok szervezése. A workshopok célja, hogy érzékenyítse a munkáltatókat az alkalmazásukba kerülő hátrányos helyzetű dolgozók társadalmi helyzetével, egyéni sorsukkal kapcsolatban. A workshopokon 30 fő vesz részt 3 alkalommal.
 5. Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására. Innovatív programok kidolgozása és megvalósítása 3 témában:
 6. alkalmi/szezonális munkavállalok speciális fejlesztése – kipróbálása
 7. civil, egyház, nemzetiségi önkormányzat bevonásával motivációs program kidolgozása – kipróbálása
 8. motivációs program HH 12-18 éveseknek a munkavilágáról, közösségi házak/művelődési házak bevonásával.

 

 1. projekt cél: A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 2. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek

A közösségszervezéshez szorosan kapcsolódó kommunikáció érdekében média-megjelenése: összesen 32 alkalommal nyomtatott sajtó, összesen 32 óra televíziós/facebook/youtube műsor a helyi médiában a leendő és már megtartott rendezvényekről

 1. Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok A projekt időtartama alatt a helyi kisközösségek aktivitására épülő rendezvény lebonyolítása. A rendezvények lehetőséget nyújtanak a kisközösségek bemutatkozására, céljaik népszerűsítésére (pl.: főző verseny, sportverseny, kézműves kiállítás, önvédelmi, rendvédelmi bemutató, ezoterikus fesztivál, családi napok). Két alkalommal hagyományőrző fesztivált rendezünk, melyeken kirakodó vásár keretében népszerűsítjük a helyi termékeket. A fesztivált színpadi programok színesítik. A rendezvény célja a vállalkozói szellem erősítése.
 2. Fiatalok közösségépítése A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.

Ifjúsági fesztiválok szervezése a konzorcium településein.  A fesztiválok szervezése során szerepet kap a közösségi szolgálat.

A fesztiválok célja a konzorcium területén élő fiatalok megszólítása, orientálása, a helyi kultúra-közvetítők közötti együttműködés erősítése. A rendezvények a toleranciára, az egymás iránti és a kultúra iránti nyitottságra ösztönöznek. Kialakításra kerülnek az önszervező klubok

 1. Közösség egészségfejlesztése
 2. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)
 3. Prevenciós előadások a közösségi és ifjúsági rendezvényekhez kapcsoltan 40 alkalommal szakemberek bevonásával. Az előadások meghatározott tematika mentén haladva kiterjednek az egészségtudatos magatartás fejlesztésére, a szenvedélybetegségek megelőzésére, a gyermekvállalás és az anyaság ideje alatt az egészséges életmód jelentőségére.
 4. Egészségügyi Pont. Olyan egészségügyi szolgáltatások nyújtása a konzorcium területén található kistelepüléseken, amelyek rendszeresen nem állnak rendelkezésre. 8 település bevonásával 2 heti rendszerességgel szakemberek (védőnő, gyerekorvos, pszichológus, gyógytornász, stb, igény szerint) állnak rendelkezésre, és tartanak rendelést, tanácsadást, prevenciós foglalkozásokat.
 5. Rendelési időpontokhoz igazítva ingyenes egészségügyi buszjárat megszervezése a kistelepülésekről Sarkadra.

 

 

 • projekt cél: A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása
 2. Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése. A helyben maradást ösztönző kulturális események.
 3. Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján A szolgáltatásfejlesztési terv évenkénti felülvizsgálata, évenként kapcsolódó cselekvési tervvel 9 települést érintően

 

 1. projekt cél: A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti

1 fő egészségfejlesztő segítő foglalkoztatása

Az egészségfejlesztő segíti, koordinálja a közösségi egészségfejlesztő programokat, közvetlen kapcsolatot tart a célcsoporttal, rekreációs tanácsadásokat tart.

Munkahelyi szűrővizsgálatok szervezése, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás 40 alkalommal

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai

Idősek közösségben tartása – demencia elkerülése érdekében – nyugdijasok számára. Szabadidős programok/kirándulások szervezése – 20 alkalom a projekt alatt – 200 fő számára. A program szervezésének felelőse a projektben alkalmazott közösségszervező

 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai

Az érzelmi intelligencia fejlesztése céljából önsegítő klubfoglalkozások szervezése. (Konfliktuskezelés, önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs technikák)  2 településen fiatalok számára havi rendszerességgel,  alkalmanként 4 óra. A programok az ifjúsági klubok létrehozását, működését ösztönzik.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése céljából önsegítő klubfoglalkozások szervezése. (Konfliktuskezelés, önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs technikák)  2 településen fiatalok számára havi rendszerességgel,  alkalmanként 4 óra. A programok az ifjúsági klubok létrehozását, működését ösztönzik. (A konzorcium területén élő 16-24 éves lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű fiatalok)

 

Rendszeres életvitelszeren megjelenő testmozgás támogatása

              Sporttréner bevonása a felnőtt közösség egészségügyi prevenciójába.  Az aktivitások közösségi színtéren és szabadtéren kerülnek megszervezésre.

 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok

A közművelődési intézményekben, közösségi házakban iskolás korú gyermekeknek  20 alkalommal nyári felügyeletet, szabadidős programokat szervezünk.   programokkal Iskolás korú gyermekek, kiemelten a hátrányos helyzetűek Sarkadon.

 

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek

Sporttréner bevonásával anyák egészségtudatos magatartásának fejlesztése annak érdekében, hogy gyermekükben is kialakuljon az egészség iránti igény, valamint, hogy a gyermekvállalás ideje alatt egészséges állapotukkal hozzájáruljanak a megfelelő fejlődéshez. A klub a szülők és gyermekek együtt sportolására épít.  2 településen havonta 2 alkalommal tréner vezetésével. Mezőgyán, Kötegyán településeken élő fiatal anyák, kiemelten a hátrányos helyzetűek

 

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása Települési ösztöndíj

 

Kultúrák közötti párbeszéd erősítése, helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása – román és roma hagyományőrző zenés rendezvények

 

 

ÖSZTÖNDÍJ

 

A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület, mint a konzorcium tagja a hatáskörébe tartozó települések tekintetében forrásokat mozgósít a Sarkadi Járás 25 év alatti, fiatal lakosság, illetve a humánszolgáltatók tanulmányainak támogatására.

Az egyesület kezeli azt a forrást, mely ösztöndíjra fordítható. Egy 3 tagú szakmai bizottság felállításával dönt annak odaítéléséről.

A humánszolgáltatás terén szinte az egész járásra kiterjedően probléma, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű szakember, mely problématerület összefüggésben van a végzettségre irányuló jogszabályi változásokkal (pl. nyelvvizsga feltétel a felsőfokú végzettség megszerzéséhez, alkalmazási lehetőségek stb.) és a térségben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felülreprezentálásával valamint az elvándorlással. A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy mindezt egy ösztöndíj rendszerrel mérsékeljük. Az ösztöndíj rendszer kiterjed az alapszolgáltatások humánerőforrására. Célunk a járásban végzett felmérés eredményeként a humánszolgáltatás terén, helyi szinten hiányszakmának minősülő végzettség megszerzésének támogatása. Támogatni kívánjuk azokat, akik az egyesületet alapító önkormányzatok területén

 • állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • 18 és 25 év közötti életkorú,
 • az ösztöndíjjal együtt járó kötelezettségek teljesítését vállalják,
 • a humánterületen megjelenő hiányszakmák betöltéséhez szükséges jogszabályban előírt közép- illetve felsőfokú tanulmányaikat már elkezdték vagy az adott szakra felvételt nyertek, tanulói jogviszonyuk igazolt
 • az adott hiányszakmának megfelelő felsőfokú tanulmányaikat már befejezték és diplomájuk megszerzéséhez nyelvvizsga letétele szükséges.

 

A humánszolgáltatásban dolgozók további ösztönzője, hogy a konzorciumi tagok vállalják, hogy a projektnek köszönhetően minimum 15 fő elhelyezkedése garantált lesz. A projekt a foglalkoztatás terén a mentorok és az esetmenedzserek számának közvetlen növekedését támogatja.

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment